Приватне та публічне право №1/2020

Завантажити вісник одним файлом - № 1/2020

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Андрусів Л.М.
ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНІ ПРАВИЛА ОПРИЛЮДНЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Макаренков О.Л.
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ПІЗНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА У ВІДКРИТОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Мозолюк-Боднар Л.М.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК УЧЕНЬ ПРО СУТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ

Нестерцова-Собакарь О.В.
ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ДОБИ ГЕТЬМАНЩИНИ (II ПОЛОВИНА XVII – ОСТАННЯ ТРЕТИНА XVIII СТ.)

Турянський Ю.І.
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ СОМАТИЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО

Вонцович С.Ю., Мацегорін О.І.
РОЗВИТОК ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ) В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ, ІСТОТНІ УМОВИ ЙОГО УКЛАДЕННЯ

Гудима М.М.
ПРАВОВА КОНСТРУКЦІЯ «ПЕРЕХІД ПРАВ» У РЕЧОВИХ І ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД

Гуйван П.Д.
ЗАХИСТ ПУБЛІЧНИХ ТА ПРИВАТНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ОСОБИ: ЧИННИКИ ЩОДО ДОСЯГНЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БАЛАНСУ

Стасів Н.С.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА НА РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кузнецова Л.В., Миколенко В.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЕЛЕМЕНТИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ (ВИКЛИКИ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН)

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Платонова Є.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ У МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Ясинок М.М.
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Греца Я.В.
ЗНАЧЕННЯ ВИБОРУ СТРУКТУРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ

Дрозд С.М.
ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Іноземцева К.О.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Шімон В.І.
ПРАВОПРИПИНЯЮЧІ ЗАХОДИ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО ПРИМУСУ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Боровик А.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ В ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Курбатова І.С.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ПОРЯДКУ ПЕРЕЙНЯТТЯ

Курило О.М., Болотіна (Дігтяр) А.О.
ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇН

Скоромний Д.А.
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ВИМОГА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Тарасюк С.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСОБИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В ЇЇ ЖИТЛІ ЧИ ІНШОМУ ВОЛОДІННІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Ребкало М.М.
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ АРКТИКИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО СТАБІЛІЗАЦІЇ

Copyright © 2024. Науковий журнал «Приватне та публічне право»