Для авторів

 

Зразок оформлення статті

Завантажити інформаційний лист

Зразок оформлення списку літератури

ГРАФІК ФОРМУВАННЯ, ВИХОДУ, РОЗСИЛКИ

До 4 лютого 2022 р. – здійснюється прийом наукових статей до журналу

До 11 квітня 2022 р. – авторам журналу буде розіслана електронна версія журналу у форматі «pdf»

З 18 квітня 2022 р. – авторам журналу буде розіслана друкована версія журналу на поштові адреси, вказані у довідці про автора

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших журналах.

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ

Для опублікування статті у Випуску 1/2022 наукового журналу «Приватне та публічне право» (Категорія «Б») необхідно не пізніше 4 лютого 2022 року (включно) заповнити довідку про автора на сайті та надіслати на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  такі матеріали:

- Статтю, оформлену згідно вказаних вимог;

Квитанцію про сплату публікаційного внеску (після отримання підтвердження про прийняття статті до друку).

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Обсяг публікації: 12-20 сторінок формату А 4;
Текст: текстовий редактор MS Word, розширення .doc, 14 кегль, гарнітура Times New Roman, інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см., усі поля – 20 мм.
Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
2. Конституційне право; муніципальне право
3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право
4. Господарське право і господарський процес
5. Трудове право; право соціального забезпечення
6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
8. Кримінальне право; кримінальний процес
9. Криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
10. Судоустрій та судова практика; правоохоронні органи; прокуратура та адвокатура
11. Міжнародне право; порівняльне правознавство

 

СТРУКТУРА СТАТТІ

Перший рядок, вирівнювання по лівому краю – назва рубрики. Другий рядок, вирівнювання по правому краю – ПІБ автора, науковий ступінь, посада, третій рядок, вирівнювання по лівому краю – бібліографічний шифр за Універсальною десятинною класифікацією (УДК); Четвертий рядок – назва статті (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).

Обов’язковою умовою публікації статті є наявність в ній наступних елементів:
- вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми; формулювання мети та завдань дослідження тощо);
- виклад основного матеріалу;
- висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Зверніть увагу! Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (завантажити приклади оформлення).

Індекси посилань по тексту позначаються у квадратних дужках арабськими цифрами (напр.: [1, с. 15]), де перша цифра – номер джерела в списку, друга – сторінка.

Після тексту статті подається анотація українською мовою (1800 знаків) та ключові слова (5-10). Також подається розширена (не менше 3 тис. знаків з пробілами) анотація та ключові слова (5-10) англійською мовою. Анотації повинні містити прізвище та ім’я автора, назву статті. Анотація англійською мовою повинна відповідати наступним вимогам: інформативність (не містити загальних слів); оригінальність (не повинна бути калькою українськомовної анотації); змістовність (відображати основний зміст статті та результати досліджень); структурованість (дотримуватись логіки викладу матеріалу в статті). Категорично не дозволяється використання програм-перекладачів та автоматизованих засобів перекладу .

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті, після проходження якого автори отримують підтвердження про прийняття статті до опублікування.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці журналу.

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Вартість публікації статті у науковому журналі «Приватне та публічне право» складає 900 гривень (за статтю обсягом 12 сторінок). Якщо стаття перевищує зазначений обсяг, автор статті має оплатити додаткові сторінки (1 додаткова сторінка – 40 гривень).

Реквізити для оплати публікаційного внеску автори отримують після підтвердження про прийняття статті до друку.

Copyright © 2021. Науковий журнал «Приватне та публічне право»