Завантажити вісник одним файлом - № 4/2019

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бутирін Є.О.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПЕРІОДУ ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДОБИ

Добкіна К.Р.
ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО УЧАСТЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Мельничук О.П.
ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Бондаренко О.В.
ОНТОЛОГІЧНЕ РОЗУМІННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ ЯК СКЛАДНИКА КОНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Пархоменко М.М., Письменна Я.С.
СУЧАСНИЙ СТАН ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Черняк Є.В.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ДОКТРИНА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОНСТИТУЦІЇ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО

Васильєв В.В.
ТАБУ ЯК ЗАСІБ САМОРЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Гамбург І.А., Гамбург С.Л.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ПІД ЧАС УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНОГО ЗАКОНОМ

Гуйван П.Д.
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЙНОГО ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Гулик А.Г.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРАВИЛ ПІДСУДНОСТІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Дяченко С.В., Яворська О.М.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ВІДВОДУ (САМОВІДВОДУ) СУДДІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Котвяковський Ю.О., Гузенко Є.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

Красько В.В., Дяченко С.В.
ПРИНЦИП НЕПРИПУСТИМОСТІ ЗЛОВЖИВАННЯ ЦИВІЛЬНИМИ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

Погребняк В.Я.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ВІДЧУЖЕННЯ» У КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ МЕХАНІЗМІВ ПЕРЕХОДУ ТА ПРИПИНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Самойленко Г.В.
НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВ ПАСАЖИРА ЯК СКЛАДНИК МЕХАНІЗМУ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Спєсівцев Д.С.
ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД ЯК НАУКОВА КОНСТРУКЦІЯ ТА ЇЇ ГНОСЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Бочков П.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Джабраілов Р.А., Ліллемяе О.Е.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРАХ ПРИРОДНОЇ ТА ЗАКОННОЇ МОНОПОЛІЙ

Осовітня Л.В.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПАТЕНТНИМИ ПРАВАМИ: СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ

Руденко Л.Д., Моісеєнко О.В.
ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ ТА ФОРМ РЕЙДЕРСТВА В УКРАЇНІ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Руданецька О.С.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ЖІНОК

Смолярова М.Л.
ВИКОРИСТАННЯ ПРАВОВИХ СТИМУЛІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ АКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДО РЕСУРСНЕ ПРАВО

Красіліч Н.Д.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Аксютіна А.В.
КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Кобзєва Т.А., Ємельянова К.О.
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ТА ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Коваль Ю.А.
ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ СПРАВЛЯННЯМ КОНЦЕСІЙНИХ ПЛАТЕЖІВ

Коротун О.М.
СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Логвиненко М.І., Гриценко В.І.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ СУДУ ЯК ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДІВ В УКРАЇНІ

Павліченко Е.В., Гузенко О.П.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Пацкан В.В.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ЯК ВИЩОГО ОРГАНУ АУДИТУ УКРАЇНИ У ПРОЕКТАХ І ПРОГРАМАХ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Сокиран М.В.
УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ КАК ЭЛЕМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Тернущак М.М.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЇ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

Федоров С.Є.
ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Іванов М.С.
ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КОНСТИТУЦІЙНІЙ ЮРИСДИКЦІЇ

Кікалішвілі М.В.
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ У РОБОТІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЕФЕКТИВНОЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ З БОКУ МАС-МЕДІА

Мудрецька Г.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО АВТОБІЗНЕСУ

Олійник О.С.
ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В ПАМ’ЯТКАХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Собко Г.М.
ПСИХІЧНЕ НАСИЛЬСТВО У ЗЛОЧИНАХ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКРАДЕННЯМ, ПРИВЛАСНЕННЯМ, ВИМАГАННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, БОЙОВИХ ПРИПАСІВ, ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ЧИ РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ АБО ЗАВОЛОДІННЯМ НИМИ ШЛЯХОМ ШАХРАЙСТВА ЧИ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ (СТ. 262 КК УКРАЇНИ)

СУДОУСТРІЙ ТА СУДОВА ПРАКТИКА; ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Буніна А.П.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У ЦИВІЛЬНИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

Кобзєва Т.А., Рожков С.В.
ПИТАННЯ СТАТУСУ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ

РЕЦЕНЗІЇ

Мартин А.Г.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ А.І. РІПЕНКА «ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ МІСТОБУДІВНИХ ПОТРЕБ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ»

Copyright © 2024. Науковий журнал «Приватне та публічне право»