Приватне та публічне право №2/2020

Завантажити вісник одним файлом - № 2/2020

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Копитова О.С.
СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ, СУДОВИЙ АКТИВІЗМ І СУДОВЕ САМООБМЕЖЕННЯ: ВЗАЄМОДІЯ ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ У ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОМУ АСПЕКТІ

Рожкова Л.І., Кузьменко Н.М.
НЕОГОЛОШЕНА ВІЙНА: БОРОТЬБА ПРОТИ ЗЛОЧИННОСТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1940-Х – НА ПОЧАТКУ 1950-Х РР. (НА МАТЕРІАЛАХ СУМЩИНИ)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Хмарук Т.В.
МІСЦЕ АКТІВ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО

Сірко Р.Б.
ЩОДО ПИТАННЯ ДОГОВІРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Стоянова Т.А., Данилець Л.В.
ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ЗЛОВЖИВАННЯ ЦИВІЛЬНИМИ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ

Шестакова С.О.
ЛІНГВОРИТОРИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ ЮРИСТА

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гресь Н.М.
КРИТЕРІЇ МЕДІАБЕЛЬНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

Запара С.І., Болбот В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ У КИТАЇ

Юровська В.В.
ЗВІЛЬНЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ДОВІРИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Давиденко О.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Апаров А.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПОРТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Атаманчук Н.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ДЕРЖАВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: МОЖЛИВОСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Гаврилюк О.М.
ОРГАНИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Калюжна С.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Ковбас І.В.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ВИДОВА НАЛЕЖНІСТЬ НАГОРОДНОЇ ПРОЦЕДУРИ

Кравчук О.О.
ЕЛЕКТРОННА АНТИКОРУПЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ: ВЕКТОРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Лозовицький А.В.
СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕБАНКІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

Майданевич А.Г.
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Муляр Г.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Мушенок В.В., Тімашов В.О.
ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ МИТНОГО КОНТРОЛЮ, ЙОГО ПРИНЦИПИ, ВИДИ

Теремецький В.І., Журавель Я.В.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Савицька В.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ «ЗАВІДОМІСТЬ» У ЗЛОЧИНАХ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ (РОЗДІЛ ІІ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ)

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Клєцова Н.В., Казбан А.В.
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІД ЧАС АНАЛІЗУ СПРАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Коруц У.З.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГІБРИДНА ВІЙНА» ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПРОПАГАНДИ ВІЙНИ

Чернадчук Т.О., Чернадчук О.В.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ВІРТУАЛЬНИХ ВАЛЮТ НА МІЖНАРОДНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Сінькевич О.В.
ВНЕСОК Т.М. РАДЬКА У ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ПРАВА: КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР

Котляревська Г.М.
ІНСТИТУТ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЯК ПОКАЗНИК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Нуруллаєв І.С.о.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У СФЕРІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

Бондаренко І.М.
СУБ’ЄКТИ КОДИФІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Мілієнко О.А.
ЩОДО РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗСУД»

Copyright © 2024. Науковий журнал «Приватне та публічне право»