Завантажити вісник одним файлом - № 1/2022

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Іванченко О.М.
ЛЕГІТИМНІСТЬ ПРАВА: ВІДМІННОСТІ У ПРАВОРОЗУМІННІ СПОРІДНЕНИХ ТЕРМІНІВ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО

Курило М.П., Ясинок Д.М.
СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА ЇЇ МЕЖІ ПРИ ПОДОЛАННІ ЗАКОНОДАВЧИХ ПРОГАЛИН

Рябченко Ю.Ю., Кравцова Т.М.
СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ЇЇ ПРАВОВА ПРИРОДА

Соп'яненко О.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ З ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Тимченко Г.П., Котвяковський Ю.О.
МІСЦЕ ПРАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В ПОНЯТТІ «ЗАКОНОДАВЧИХ ПРОГАЛИН» ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Болбот В.В.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРОФІЛАКТИЧНЕ ЩЕПЛЕННЯ ЯК ФАКТОР ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ

Латишева В.О.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ВІДПУСТОК: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Цилюрик Р.А.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Болгар О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Крутько М.А.
МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ ЯК ЕЛЕМЕНТ БЮДЖЕТНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Наливайко Л.Р., Марценюк Л.В.
ПРАВА ЖІНОК ТА ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Федорук Н.С.
ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ ЯК ЦІННІСНО-СВІТОГЛЯДНИЙ ОРІЄНТИР РЕФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Чернадчук Т.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ'ЄКТІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Бугера О. І.
ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖ

Ковальова О.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ

СУДОУСТРІЙ ТА СУДОВА ПРАКТИКА; ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Українець О.Б.
РОЛЬ СУДУ В ПРОЦЕСІ ЛЕГІТИМАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Copyright © 2021. Науковий журнал «Приватне та публічне право»